Ostukorv

Kõrge kvaliteet ja kindel garantii

Transpordime koju!

Garantii

Viimati uuendatud/kehtib 01.11.2020

FT seeria haagised

Garantiitingimused on aluseks FS Production OÜ (edaspidi tootja ja Foresteel) toodetud haagistele garantii andmisel ja garantiiga seotud probleemide lahendamisel. Et minimeerida kõiki ettenägematuid kahjusid, soovitame haagisele sõlmida kahjukindlustuslepingu.

 1. Tootja annab haagiste põhikonstruktsioonile (raam, kere, elektrisüsteem, hüdrosüsteem, torud) 1-aastase garantii, mis katab tootmis- ja materjalidefektide parandamise kulud.
 2. Haagistes kasutatavatele komponentidele kehtib tootjapoolne garantii, kui neid säilitatakse vastavalt kasutusjuhendile ja hooldusjuhendile.
 3. Garantiiaeg algab hetkest, kui haagis läheb üle Foresteeli lepingupartnerile (müüja, vahendaja).
 4. Tootja garanteerib, et haagis vastab valmistamise hetkel kõigile haagisele hetkel kehtivate EÜ direktiivide nõuetele ning sellel ei ole materjali- ega tehasevigu. Nende nõuete eiramise korral kohustub tootja need oma kulul kõrvaldama.
 5. Garantii kehtib ainult siis, kui ostjal on võimalik esitada haagise pass või originaalostudokument ja kui haagisel on selgelt eristatav VIN-kood (seerianumber) või kui ostja on selgelt tõendanud haagise päritolu ja ostukuupäeva. treiler.
 6. Garantii kehtib haagisele ja selle tehnoloogiale vaid juhul, kui kasutaja on rangelt järginud kasutus- ja hooldusjuhendeid.
 7. Haagist ja selle tehnikat võib remontida ainult vajalikke tehnilisi teadmisi omav isik ja alles pärast tootjalt kooskõlastuse saamist, mille kohta tuleb esitada remonditööde ja -kulude loetelu.
 8. Haagise rehvidele kehtib rehvitootja garantii ja seetõttu ei kehti haagise tootja garantii; edasimüüja aga abistab omanikku vajadusel rehviga seotud nõuete esitamisel.
 9. Garantii ei hõlma järgmisi stsenaariume:
  • Kui omanik ei teavita edasimüüjat haagisel avastatud defektist 3 tööpäeva jooksul alates selle avastamisest.
  • Kui omanik ei ole puuduse avastamisel haagise kasutamist katkestanud;
  • Kui omanik ei tee puuduse kõrvaldamisel koostööd, jättes esitamata vajalikke lisateavet ja tõendeid, ning ei tee koostööd edasimüüjaga pretensiooniakti FT-WTY-002 koostamisel;
  • Kui haagist on remonditud või ümber ehitatud ilma tootja nõusolekuta ja tootja ei ole eelnevalt saanud remonditööde või -kulude nimekirja;
  • Kahjustused, mis on tekkinud ebaõigest hoidmisest või hooldusest, näiteks haagise hoidmine üliintensiivsetes või kahjustavates tingimustes, näiteks merel, tootmisüksuses, otseses kokkupuutes vee, kemikaalide, tuha, betooni, mustuse jms;
  • Osade loomulikust kulumisest tingitud muudatused (rehvid, piduriklotsid/kettad, kummist amortisaatorid, veljed, tuled, pirnid jne);
  • Defektid, mis on põhjustatud haagise väärkasutusest, välistest teguritest või kasutus- ja hooldusjuhendi nõuete mittetäitmisest:
   • ülekoormus,
   • puhastusjäljed,
   • ebaõige rõhu all olevad rehvid,
   • vale suurusega või tasakaalustamata rattad ja kontrollimata kinnitusdetailidega rattad,
   • haagisele välistest elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemidest põhjustatud defektid,
   • lenduvast kruusast või lumest, teesoolast või muudest keemilistest ainetest põhjustatud defektid,
   • tulekahju, vandalism, vargused, looduskatastroofid
   • tõste-/kallutusmehhanismi vale kasutamine.
  • rikked ja defektid, mis on põhjustatud liikluseeskirjade ja muude ohutusnõuete, sealhulgas elektriseadmete ja hüdrosüsteemi paigaldiste ohutusnõuete (kui need kuuluvad haagise varustusse) eiramisest;
  • Vead, mis on põhjustatud inimeste viibimisest haagises sõidu ajal;
  • Kui koorem ei ole sõidu ajal haagises ühtlaselt jaotunud, mille tulemuseks on juhitavuse vähenemine ja kõik sellest tulenevad tagajärjed, sealhulgas rehvide ebaühtlane kulumine;
  • Kui lahtised esemed või seadmed on põhjustanud haagise või selle muu varustuse defekte või kahjustusi;
  • Kui haagise liikumatus perioodi jooksul ei ole kasutatud seisupidurit, piduriklotse mõlemal pool rattaid ja tugijalgu, mis põhjustab haagise iseenesliku liikumise;
  • Kui seisupidurit (kui need kuuluvad haagise varustusse) ei kasutata haakeseadme külge- või lahtihaakimisel, mis põhjustab haagise iseenesliku liikumise;
  • rikked, mis on põhjustatud haakeseadise ebaõigest kasutamisest;
  • Pärast haagise ostjale üleandmist avastatud mehaanilised kahjustused;
  • defektid, mis on tekkinud sellest, et omanik on haagisele lisanud detaile, mis ei kuulu selle originaalvarustusse, või muutnud haagise konstruktsiooni;
  • Hooldusülevaatust läbimata haagise kasutamisest tingitud defektid ja rikked;
  • Kasutatavate materjalide looduslikest omadustest tingitud muutused või keskkonnamõjudest tingitud defektid (värvi või katte vananemine, pleekimine, tsingitud materjalide pinnadefektid jne);
  • Seadmete talitlushäired, mis on põhjustatud äikest või muudest loodussündmustest (vääramatu jõud);
  • Aegunud garantiiga haagised.
 10. Garantii välistab tootja vastutuse ebamugavuste, ajakulu, veose hävimise või mis tahes juhusliku või kaudse kahju eest, mis võib tekkida omanikule või kolmandale isikule käesoleva garantiiga hõlmatud defekti tõttu.
 11. Garantii välistab haagise tehnilisest rikkest tuleneva tulu vähenemise ja muud sellega seotud kulud (kütus, telefonikõned, ööbimised, asendushaagise kulud jne), samuti kehavigastuse või materiaalse kahju hüvitamist omanikule või omanikule. õnnetuse tagajärjel tekkinud kolmas isik.
 12. Selle garantii alla mittekuuluvad esemed: ebamugavused, ajakaotus, haagise kasutamise kadu, tulude kaotus, rendi- või asendusvarustuse kulud või mis tahes muud kahjud või kulud, sealhulgas reisiaeg ja -kulud, nagu toit, kütus, majutus jne, mis on tekkinud garantiiteeninduse saamiseks. Samuti ületunnitöö tasud, teeninduskõned, pukseerimiskulud, kiir-, veo- või transpordikulud.
 13. Garantiitingimuste kohaselt kõrvaldatakse rikked/defektid ühel järgmistest viisidest:
  • rikkis või defektsete seadmete/sisustuse või haagise parandamine;
  • rikkis või defektsete seadmete/haagise sisustuse asendamine uuega;
  • kui seadme või sisustuse remont tundub võimatu või vajalikke detaile enam ei toodeta, on tootjal õigus see asendada samaväärse tootega.
 14. Iga garantiijuhtumi puhul tuleb edasimüüja esindajaga vormistada kirjalik pretensioon FT-WTY-002, eeldusel, et juhtumile kehtib garantii. Esindusele tuleb anda võimalus väidetavat riket kontrollida.
 15. Tootja vastab pretensioonile 5 tööpäeva jooksul või pärast ülevaatust, kui on vajalik põhjalik tehniline kontroll. Põhjendatud kahjunõude korral on tootja kohustatud hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul tegema remonditöödeks vajalikud ettevalmistused (varuosa väljasaatmine, kahjustatud detaili parandamise kinnitamine jne)
 16. Vahetatud või remonditud haagisele kehtib garantii esialgse garantiiaja jooksul. Vahetatud või parandatud tehnoloogia garantii kehtib nende esialgse garantiiaja jooksul.
 17. Kõik asendatud seadmed või haagis ise antakse edasiseks tehniliseks kontrolliks tootjale.
 18. Garantiiremondiks võib kasutada ainult originaalosi ja komponente.
 19. Garantiiajal avastatud rikete parandamise korraldab esindus või edasimüüja. Edasiste toimingute tegemiseks võetakse ühendust tootjaga.
 20. Haagise garantiiremondi asukohta ja tagasi toimetamise kulud kannab omanik.
 21. Remonti või hooldusesse toodud haagis peab olema tühi ja puhas, vastasel juhul ei ole remondi või hoolduse tegija kohustatud seda vastu võtma. Täiendava puhastamise või hoolduse vajaduse korral kannab kulud haagise omanik.
 22. Müüja poolt müügieelse ülevaatuse käigus avastatud puudused kõrvaldatakse kehtivate tingimuste alusel.
 23. Edasimüüjad on kohustatud kohe pärast tarnimist kontrollima tootja poolt tarnitud haagiste kvaliteeti ja kogust ning teavitama tootjat mittevastavusest kirjalikult 3 tööpäeva jooksul pretensiooni vormis FT-WTY-002.
 24. Transpordist tulenevad kahjustused peab turustaja registreerima (CMR-il) enne kauba mahalaadimist. Defektid ja kahjustused tuleks kohe pildistada ja kirjalikult fikseerida koos VIN-koodi ja tootja tehaseandmete kleebisega. Pärast haagiste kättesaamist läheb vastutus nende seisukorra eest edasi edasimüüjale (või varasemal ajal, olenevalt kasutatavast INCOTERMist).
 25. See garantii on tootjagarantii, mis tähendab, et see ei mõjuta omaniku ja müügiesindaja vahelises ostulepingus sätestatud seaduslikke õigusi ega tarbekaupade müüki reguleerivate siseriiklike seadustega kehtestatud õigusi.
 26. Kui haagised on tarnitud osaliselt kokkupanemata kujul, vastutab montaaži kvaliteedi eest monteerija.

Garantiiprobleemide korral võtke ühendust info@foresteel.eu

FTW-PW seeria

Sealhulgas mobiilsed niisutusplatvormid (kastmissüsteemid), mobiilsed kastmishaagised, mobiilsed survepesurid.

FTW seeria kastmisseadmed ja PW kõrgsurvepesurite seeria tootele kehtib Foresteeli garantii:

 • FTW või PW seadme ehituse, osade ja töö garantii kehtib 12 kuud;
 • PW seerias kasutatud Honda GX mootorite puhul kehtib 36 kuud link veebisaidile ;
 • Interpump kõrgsurvepumpade puhul kehtib 12 kuud; link veebisaidile ;

nii, et see oleks kuu jooksul alates ostukuupäevast defektsete osade ja materjalideta (kui müügikohas pole märgitud teisiti). Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud ebaõigete töömaterjalide kasutamisest, ebaloomulikust kulumisest, keskmisest suuremast koormusest tingitud kulumisest, kliendi või kolmandate isikute ebaõigest paigaldamisest või kasutuselevõtust – välja arvatud juhul, kui Foresteel selle eest vastutab. Garantii alla ei kuulu ka kuluvad osad, mis oma materjaliomaduste või kasutusviisi tõttu ülemäära loomuliku kulumise all, nt tihendid, kõrgsurvevoolikud, kõrgsurvepüstolid, plastlaagrid jms, samuti kahjustused, mis on põhjustatud ainete voogu, mida lepingus ei nõuta. Kõik garantiiperioodid algavad ostukuupäevast ja ei ole edasiantavad.


See garantii ei kehti defektidele, mis on põhjustatud väärkasutamisest, hooletusest, õnnetusest, ebaõigest ladustamisest, paigaldamisest või käsitsemisest, külmakahjustustest, remondist või muudatustest, mida me ei ole teostanud ega heaks kiitnud, või vale kütuse, saastunud vee või põhjustatud sobimatud kemikaalid. Garantii piirdub remondi teostamisega, mis on määratud aja jooksul tasuta, eeldusel, et ülaltoodud tingimused on täidetud ja esitatakse ostutšeki originaal.

Garantiiprobleemide korral võtke ühendust info@foresteel.eu

TOOTJA:

FS Production OÜ
Savimäe 8a, 60534 Tartu, Eesti E-
post: info@foresteel.eu

www.foresteel.eu

Võta ühendust!

Kas soovite ühendust võtta? Siin on, kuidas saate meiega ühendust võtta…

 • Kompaktsed, tõhusad ja keskkonnasõbralikud tooted
 • Meie toodetega vähendate kulusid, vajate vähem tööjõudu ja automatiseerite igapäevatööd
 • Valmistame kõik oma kaubad ise
 • Saatmine on ülemaailme

Vali riik:

 • Austria
 • Eesti
 • Itaalia
 • Leedu
 • Läti
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Saksamaa
 • Soome
 • International

Vali keel: